عکس نوشته غمگین تنهایی و بی کسی

0
198
عکس نوشته غمگین تنهایی و بی کسی
عکس نوشته غمگین تنهایی و بی کسی

در عکس نوشته غمگین تنهایی و بی کسی شما کاربران عزیز سایت عکس نوشته میتوانید زیباترین عکس نوشته های تنهایی و بی کسی عاشقانه را  همراه با متن مشاهده کنید و …

عکس نوشته غمگین تنهایی و بی کسی

وفاداری یک زن
زمانی معلوم میشود که مردش هیچ نداشته باشد
ووفاداری یک مرد
زمانی معلوم میشود
که همه چیز داشته باشد…

عکس نوشته گاهی نمیدونی به کدام دردت فکر کنی

عکس نوشته غمگین تنهایی و بی کسی
عکس نوشته غمگین تنهایی و بی کسی

مردباید
حرفش…
قولش…
فکرش…
نگاهش…
قلبش…
و….
آنقدرمردانه باشد
که بتوان تا بینهایت دنیا
به “او”اعتماد کرد …

عکس نوشته گاه گاهی که دلم می گیرد

اگه کسی شمارو بخواد حتما
جایی براتون باز میکنه!
خودتون رومجبور نکنید که به زور برای خودتون جاباز کنید!

خودتوبه کسی که قدرتونمیدونه
تحمیل نکن…
نه عروسک باش ونه عروسک گردان …

“فقط و فقط خودت باش”
برای خودت زندگی کن …
برای هرکس که ارزش تورا دارد…
وارزش تورا میداند ..
یادت باشد بهتر است
انهایی کنارت باشند
که دوستت دارند…!
وانهایی که دوستت دارند
تورا برای همیشه میخواهند ..
بگذار بقیه ارام و بی سروصدا
راهشان را بگیرند و بروند …!

عکس نوشته ط و دیگر هیچ

دنبال هیچکسی
ندوید…..!

آدم هایی که
یکدیگر رادوست دارند …

درکنار یکدیگر
راه میروند…..!

عکس نوشته قلب مال منه

عکس نوشته غمگین تنهایی و بی کسی
عکس نوشته غمگین تنهایی و بی کسی

زندگی کن و لبخند بزن
بخاطر انهایی که
ازنفست آرام میگیرند
وبه امیدت زنده هستند
وبایادت خاطره میسازند
نمیدانم درزندگیت
“بهترین”چگونه معنامیشود
من همان بهترین را
برایت آرزو میکنم …

عکس نوشته دورت بگردم یا چی

ازاحمقانه ترین کارهای دنیا
پافشاری برای نگه داشتن
ادم های اشتباهی
زندگی مان است
ادم هایی که ادم های مانیستند ونخواهندبود
برای ادم های اشتباهی زندگی
تان خودخوری نکنید وانرژی
نگذارید….

عکس نوشته تمام قلب من تو هستی

عکس نوشته غمگین تنهایی و بی کسی
عکس نوشته غمگین تنهایی و بی کسی

حال دلت را دست ادم ها نسپار
نگذار افسار به دست به هرکجا بکشندت
نگذار با حرف هایشان امیدت را نا
امید کنند
اجازه نده رفت و امدشان بشود دلیل
غم و شادیت
زندگیت رادر دستان خودت نگه دار
محکمووفادار
محبت کن و مهربانی راهدف خودت
قرار بده تامدیون دل و روح و
احساسات خودت نشوی
عقل حسابگرت راهم ناظر کن که
مبادا به بیراهه روی
این کلیشه ها راتکرار میکنم که
برسم به یک کلام حرف حساب
“عزیز من ،لطفا فرش زیر پای ادم ها
نباش،تابلو فرش زیبایی باش که بر
دیوار دلشان قابت کنند…

عکس نوشته دل داده ام بر باد

عکس نوشته غمگین تنهایی و بی کسی
عکس نوشته غمگین تنهایی و بی کسی

تنهایی عار نیست…
اتمام حجت است…
با اغوش های بی درو پیکر …..

عکس نوشته دوستت دارم لمس

دوست داری که بدانی چقدر برای دیگران
مهم و عزیزهستی؟
کافیست چند روزی سراغشان را
نگیری!
نه اینکه خودت را لوس کنی،نه
هرگز
فقط چند روز وظیفه ی سراغ
گرفتن ازحال دیگران رافراموش کن
دراین صورت یا دلتنگت میشوند
ویا فراموشت میکنند
اگر دلتنگ ونگرانت شدند قدرشان را
بدان
وبه هر قیمتی که شده انان رادر
کنار خود داشته باش واگر
فراموشت کردند به راحتی
فراموششان کن
همیشه”پروانه”بودن برای دیگران
نشانه عقل و انسانیت نیست…

عکس نوشته مال منی حق منی به کسی نمیدمت

سکوت گورستان رامیشنوی؟؟
دنیا ارزش دل شکستن را ندارد…
میرسد روزی که هرگز در
دسترس نخاهیم بود..
خاک انتن نمیدهد ک
نمیدهد….

عکس نوشته تو را دوست دارم میفهمی

نه ارامشت رابه چشمی وابسته کن

نه دستت رابه دستی دلخوش

چشم ها بسته می شوند

ودست ها مشت می شوند

وتو میمانی و یک دنیا تنهایی……!!!

عکس نوشته فدات بشم من

گاهی
هیچکس را نداشته باشی بهتر
است!
باور کن
بعضی ها تنهاترت می کنند…

عکس نوشته از رفتن ها دلگیر نشو

اگه خواستی تکیه بدی
نه به”چهره هااعتماد کن نه
به زبونها
به دوچیزاما،میشه تکیه
کرد
یکی مرام و مردونگی
دومی ایمان و خداباوری
بامرام نمک میشناسه
وباایمان ظلم نمیکنه….

عکس نوشته دل شکستم اما صبور

می خواستم جهان
را به قواره ی رویاهایم
درآورم…
رویا هایم به قواره ی
دنیا درآمد…..

عکس نوشته فقط سوز دلم را درجهان پروانه میداند

وقتی خانه ای ساختی برای
کسی در دلت
نه حصار اهنی برایش بگذار
نه پنجره ای ازفولاد
انکه بماند میماندبدون همه انها
وانکه نماند حتی برایش دلرا گلستان کنی
خود را زندانی سلول
انفرادی خواهد دید…..

عکس نوشته تاوان کدام کارم را میدهم خدا

هیچوقت واردگذشته هیچ ادمی نشو وزیروروش نکن،حتی عزیزترینت!
زیباترین باغچه هم که بیل
بزنی حداقل یک کرم
توش پیدا میکنی
هرگز به کسی حسادت نکن
بخاطر نعمتی که خدا به او داده…
زیراتو نمی دونی خداچه چیزیو ازش گرفته
وغمگین نباش وقتی خدا چیزیو ازتو گرفت…
چون تونمیدونی که خداقراره چی بهت بده..
“همیشه شاکر باش و بگو خدایاااا شکرت ”

عکس نوشته یک دل و این همه غم

خدایا!!!
ازبنده هایت
دلگیرم…
میبینند قلبی می
شکندولی
بی محاباسکوت می
کنند
می بینندچشمی می
گرید ولی
بی تفاوت عبور می
کنند
می بینند غروری له می
شود ولی
بی اختیار می
خندند
خدایاااا
راستی به وقت
خلقتت
به بنده هایت “وجدان”
هم داده ای…

عکس نوشته بغضم می گیره وقتی که

آدم ها را زمانیکه
سرشان شلوغ است،
بشناسید…
تنهایی،
آدم ها را
مهربان می کند….

توقع نداشته باشید…
دنیافقط شادی باشد،
غم چاشنی حیات است،
فقط ان را فرو ندهید….
بلکه بیرون بریزید..!

عکس نوشته خنده پر درد

نشسته بودم روبروش و به زُلفای فِرفِریش نگا میکردم
بهش گفتم : میدونی تنهایی چرا یوز پلنگا گوشه ی چشمشون یه خط سیاهه که بهش میگن خط اشک؟
دستشو انداخت تو فِرِ موهاش …
پیچش داد و گفت نه !
چِشَمو از موهاش سُر دادم رو چِشاش و گفتم :
وقتی واسه اولین بار یوزپلنگِ نر،یوزپلنگِ ماده رو برایِ رفتن به شکار تنها گذاشت و هیچ وقت برنگشت،یوزپلنگ ماده که یه بچه تو شیکمش داشت،اونقدر گریه کرد که رد اشکش موند گوشه ی چشمش و هیچ وقت از بین نرفت.
بلند خندید و گفت اینو از بی کسی کجا آوردی؟
خندشو گذاشتم گوشه ی ذهنم،پیش بقیه ی خنده هاش و گفتم : یه وقت نشه تنهام بزاریا …
یه کم ساکت نگام کرد …
سکوتِ نگاشو گذاشتم کنارِ  غمگین بقیه ی نگاهاش،گوشه ی دلم و گفتم …
میخوام یه جایی واسه بچه هامون بنویسم،فرِ موهای مامانتون از وقتی بیشتر شد که میشِست کنار من و حرف میزد،شعر میخوند و من یکی از انگشتام تو موهاش وِل بود و هی موهاشو بین انگشتام لول میکردم …
میخوام براشون بنویسم اگه یه روز،یه مردی عاشقِ موهای پیچ خورده تون شد بشینید کنارش واسش شعر بخونید تا بتونه دستشو ببره لای موهاتون و اونارو پیچ بده …
بزارید یه روزی برسه که پایینِ موهای همه ی خانوم ها پیچ خورده باشه و افسانه ی ما وِرد زبونشون

عکس نوشته روز جمعه دلگیر و غمگین ۹۷

غمگین ترین عکس های پروفایل جدید ۹۷

عکس پروفایل غمگین و عاشقانه با متن ۹۷

عکس نوشته پروفایل خاص و غمگین

عکس پروفایل سربازی غمگین با متن۹۷

عکس نوشته تولد مبارک غمگین با متن ۹۷

عكس نوشته تنهايي و عاشقي, عكس نوشته تنهايي, عكس نوشته تنهايي 2016 nba, عكس نوشته تنهايي روز تولدم تنهام, عكس نوشته تنهايي و, عكس نوشته تنهايي روز تولدم

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید