عکس نوشته عاشقانه عاشق شانه تو
عکس نوشته عاشقانه عاشق شانه تو

در عکس نوشته عاشقانه عاشق شانه تو شما کاربران عزیز سایت عکس نوشته می توانید متفاوت ترین عکس نوشته های عاشقانه جدید را همراه با متن و کیفیت عالی مشاهده و به صورت اختصاصی …

عکس نوشته عاشقانه عاشق شانه تو

خسته شدم می خواهم در آغوش گرمت آرام گیرم…

خسته شدم بس که از سرما لرزیدم…

بس که این کوره راه ترس آور زندگی را هراسان پیمودم زخم پاهایم به من میخندد…

خسته شدم بس که تنها دویدم…

اشک گونه هایم را پاک کن و بر پیشانیم بوسه بزن…

می خواهم با تو گریه کنم …

خسته شدم بس که… تنها گریه کردم…

می خواهم دستهایم را به گردنت بیاویزم و شانه هایت را ببوسم…خسته شدم بس که تنها ایستادم…

 

 

 

 

 

 

 

 

امشــــب دوبــــاره زد بـــــه ســـرم خــــــودکشـــی کنــــم

مـــــــــن  بـــــــــا تمـــام مـــــردم ایــن شهـــــر دشمنـــــم

هــر لحظـــه هـــم بــــزرگ کــه نـــه… پیـــر مـــــی شـــــوم

حــــس مــــی کـــــنم بــــرای خــــــودم گــــور مـــی کنــــم

ایـــــن روزهـــا بـــــرای خــــودم نقشــــه مـــــــی کشــــم؛

وقتـــــــش شــــده طنــــــاب بپیچــــــم بـــــه گـــــردنــــــم

مـــــــن روی چــــــار پــــایــــه کـــه هستـــم  طنـــــاب را…

و چـــــار پــــایــــه را کــه بــه یــــک گـــوشـــه مـــی زنــــم؛

دیگــــر نفــــس کشیــــدن من سخــــت مـــــی شـــــود…

دارد کــــه تـــــار مــــی شـــــود ایـــــن چشـــــم روشنــــم

حــــالا نفـــس نمـــــی کشـــم انگـــــار مـــــــرده ام (!!!)

نعشـــــی کــــه روی دار… بلــــه قـــــــاتلـــــش منــــــــم