عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

در عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک شما کاربران عزیز سایت عکس نوشته می توانید سری جدید از عکس پروفایل خاص را مشاهده کنی که همراه با متن و …

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

در این عمری خاص که میداﻧﻲ
فقط چندی تو مهماﻧﻲ!
به جان و عکس پروفایل دل
تو عاشق احساسی باش……رفیقان را…….مراقب باش……
مراقب باش ﺗﻮ به آﻧﻲ،
دل موری نرنجاﻧﻲ…
که در آخر تو میمانـﻲ و
مشتی خاک که از آﻧﻲ…
دلا یاران سه رمانتیک قسمند گر بدانی.
زبانی اند و نانی اند و جانی.

به نانی نان بده از در برانش.
محبت کن به یاران زبانی.

ولیکن یار جانی را نگه دار.
به پایش جان بده تا میتوانی

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

ﮔـﻴـــﺮَﻡ ﺗَـﻤـآﻡِ ﺩُﻧـﻴـﺎ ﺑِـﮕـﻮﻳَـﻨـــב :
ﻣـآ ﻣـآﻝِ ﻫَــﻢ ﻧـﻴـωــﺘـﻴــﻢ…! ✘
ﻣــآ ﺑـﻪ ﺩَﺭﺩِ ﻫَـﻢ ﻧِـﻤــﻴـﺨُـﻮﺭﻳـﻡ…! ✘
ﮔـﻴـــﺮَﻡ ﺁﺧَﺮﯾـטּ ﻣِﻌﯿـآﺭِ ﺍﯾﻦ ﺟَﻤآﻋَﺖ، ﺑَـﺮﺍے ﻋِﺸﻖ…!
ﺯﻳـﺮِ ﻳِـڪــــــ ﺳَـﻘﻒ ﺭَﻓﺘَـטּ ﺑــﺎﺷَـﺪ…! ✔
ﮔـﻴـﺮَﻡ בﻭωــﺖ בﺍﺷـﺘَــטּ ﺑِـבﻭטּِ ωـَـﻨَـﺪ، ﺣـَﺮآﻡ ﺑـﺎﺷَـﺪ…! ✘
ﻋَـﺠـﻴـﺐ ﺑـﺎﺷَـﺪ…! ✔
ﺑـآﻭَﺭ ﻧَـڪَـﺮבَﻧـﯽ ﺑـﺎﺷَـﺪ…! ✔
ﻣَـــــﻦ ﺍَﻣّـﺎ…!
ﮔـﻴـــﺮِ ﺍﻳـﻦ ﮔـﻴـــــﺮﻫآ ﻧــﻴـωــﺘَــﻢ…! ✘
ﻣَــــــטּ ﺗــﺎ ﺍَﺑَـב…
ﮔــﻴــﺮِ ﭼِــﺸـﻤـآטּِ ﺗُــــــﻮآﻡ…!

عکس پروفایل خاص امتحان پس میدهند

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

انفرادی شده سلول به سلول تنم خود من در خود من در خود من زندانیست
انفرادی همه شب من به خیابون میزنم خسته از حال و هوایی که به این ویرانیست …

عکس پروفایل خاص پسر تنها و غمگین

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

•گفتم ای دل نروی،خآر شوی زآر شوی √
•بر سر آن دار شوی بی برو بی عآر شوی√
•نکند دآم نهد√
•خآم شوی رآم شوی√
•نپری جلد شوی√
•بی پرو بی بآل شوی√
•نکند جآم دهد ،کآم دهد ،از لب خود وآم دهد√
•در برت ساز زند ،رقص کند √
•کآفر و بي عآر شوی√
•نکند مست شوی فآرغ از این هست شوي√
•بعد آن کور شوی کر شوی √
•شآعر و بیمآر شوي√
•نکند دل نَکَني√
•دل بِکَنَد√
•بَهرِ تو دل دل نَکُنَد √
•برود در بَرِ یآرِ دِگَري…:)

عکس پروفایل خاص دختر ناز

•جِسآرَتــ میخوآهَد…
• نَزدیکـ شُدَنــ بِ اَفکآرِ دُختَري کِ روز هآ مردآنع بآ زِندِگي میجَنگَد…
•وَ شَبـــ هآ بآلِشَـشـ اَز ‘هِق هِق ‘هآيِ دُختَرآنع خیــسـ اَستـــــ…:{

عکس پروفایل خاص دختر شاخ

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

رفیق تامنو داری نمی زارم رنگ غمی رو ببینی
بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

عکس پروفایل خاص پسرانه

نه فازم غمه،نه عقلم کمه
اونیکه لیاقت داره مال منه
اونیکه نداره مال همه

عکس پروفایل خاص گل

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

قبلِ هر چیز بگویم که من آنم که شبی
تا لبِ پنجره رفت و به اتاقش برگشت
گرچه استادِ هنر دست به رویش نکشید
بالِ پروانه شد و نرم و مُنقَّش برگشت
من همانم که شبی عشق، به تاراجش برد
همچو حلّاج به خاکسترِ تشویش نشست
در سرش سورهءِ تکویر مُجَسَم میشد
قبلِ هر زلزله ای در خودش آرام شکست

عکس پروفایل خاص پسر تنها

سیلِ غم بود که از گونه ی خشکش می ریخت
و عزادارِ خودش بود که در خود می سوخت
چشم بر وسوسه ها بست، و چیزی نشنید
گفتنی بود ولی باز دهانش را دوخت
آخرین مانده ی دورانِ اگر کشف و شهود
آخرین مصرع خلقت، که به پایان نرسید
اولین نامه ی تاریخ به امضایِ اَلَست
آن که کوشید ولی حیف به انسان نرسید
آنکه تصمیم گرفت آتشِ بَلوا باشد

عکس پروفایل خاص دختر صورتی

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

وسطِ مغلطه در مغلطه تنها باشد
بین چین است و چُنان طرحِ معما باشد
پاسخِ سوره چو شد، آیه ی آیا باشد
آنکه لیچار شنید از همه و هیچ نگفت
دوش و دوشاب به دوش از همگان دست کشید
گله از هیچکسی هیچ نکرد و نبُرید
تا تهِ حادثه ناخن پسِ بن بست کشید
رو به فقدان خودش کرد و تَهی دست پرید
آنکه میدید نشستند خرابش بکنند

عکس پروفایل خاص تنگ بلور فرمز

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

خوب میدید به منظور، عزیزش کردند
صفحه از پشت گرفتند کتابش بکنند
آنکه از حلقهءِ مفقود، لبی باز نکرد
آنکه از تو سَری و تهمتِ تاریخ گذشت
قدسیان را به لبِ منظرهءِ هیچ کشاند
آنکه از خاج و صلیب و خطر و میخ گذشت
آنکه نان خواست ولی دود فقط سهمش شد
آنکه از گندمِ آغشته به خون، حیف گذشت
او که دیوانهءِ دیوانگیِ پنجره بود
آنکه از عافیتش محضِ جنون حیف گذشت
آنکه دلتنگِ خودش بود، به جوهر که رسید
نامه رو کرد

عکس پروفایل خاص خرس

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

اولین مرحله ی عشق دگردیسی بود
یعنی از من به تو رفتن ، به تو محدود شدن
یعنی از شاخه تبر، از تبر الوار سپس
خرده هیزم شدن و عاقبتش دود شدن
مثل اندیشه ی کودک ، پُرم از هر چه هوس
حلقه ی گم شده ی ادم و حیوان بودن
ادم حیطه ی بالا فقط ادم میشد
لقمه ی سیب کشانید به انسان بودن
مثل یک جوجه ی کنجشک دهن وا کردیم
آسمان کرم بریزد ، شکمی سیر کنیم
خواب دیدیم زمین مزرعه را میبلعد
گیر کردیم که اینبار چه تعبیر کنیم

عکس پروفایل خاص قلب رمانتیک

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

عجب دنیایی است
در کله پزی ها هم
زبان ازمغز گران تر است
درست مثل جامعه
که چرب زبانهااز عاقلان ارزشمندترند…

عکس پروفایل خاص قلب هنری

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

‍ ‍ برای ماهی
با سه ثانیه حافظه
تُنگ و دریا یکی ست!

دست من و شما درد نکند
که دلِ تنگ آدم ها را
با یک عمر حافظه
توی تُنگ می اندازیم
و برای ماهی ها دل می سوزانیم. . .

عکس پروفایل خاص دوچرخه قدیمی

‏ساقی غم فردای حریفان چه خوری
‏پیش آر پیاله را که شب میگذرد .

عکس پروفایل خاص ماشین لاکچری

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

قشنگ ترین دیالوگ سال تعلق میگیرد به فامیل دور
وقتی اقای مجری ازش پرسید
چه کمکی به کاهش آلودگی هوا کردی؟
جواب داد:
ما نه کارخونه داریم نه تولیدی نه ماشین
همین که بدبختیم خودش بیشترین کمکه

عکس پروفایل خاص دختر لاکچری

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدمها!
چه شادیها خورد بر هم…
چه بازیها شود رسوا…
یکی خندد ز آبادی…
یکی گرید ز بر بادی…
یکی از جان کند شادی…
یکی از دل کند غوغا…
چه کاذب ها شود صادق…
چه صادق ها شود کاذب…
چه عابدها شود فاسق…
چه فاسق ها شود عابد…
چه زشتی ها شود رنگین…
چه تلخی ها شود رنگین…
چه بالاها رود پایین…
چه اسفلها شود علیا…
عجب صبری خدا دارد
که پرده بر نمیدارد!!!!

عکس پروفایل خاص دختر تنهای و دلگیر

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

روزي ملانصرالدين در مجلسي نشسته بود …

از ملا پرسيدند: خورشيد بهتر است يا ماه؟!!
ملانصرالدين قيافه متفکرانه اي به خود گرفت و گفت: اين ديگر چه سوالي است که شما مي پرسيد؟ خوب معلوم است که ماه بهتر است !!! چون خورشيد در روز روشن در مي آيد به همين علت وجودش منفعتي ندارد !!!
اما ماه شب ها را روشن مي کند!! پس ماه بهتر است!!!!

این حکایت زندگی ماست: محبت زیاد دیده نخواهد شد! کم که باشی دیده می شوی
محبت زیاد دل نمیبره،دل میزنه . . .

عکس پروفایل خاص عشق یک طرفه

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

دستانم را همچون امواج خروشان دریا
در نسیم شبانه موهایت آرام آرام رها می کنم
و لذت با تو بودن را
همچون تماشای غروبی دل انگیز
تا مرز جنون احساس می کنم
و تو با من همراه می شوی
لحظه به لحظه با من اوج خواهی گرفت در آسمان عشق
و به انتهای خوشبختی خواهیم رسید
آنجایی که حتی کبوتران برای رسیدن به آن سر باز می زنند
انگشتانم صورتت را لمس می کند
نگاهم را در نگاهت غرق می کنم
و آغوش تو برایم بهشت می شود
بهشتی از جنس گلهای رز قرمز آتشین
که با هیچ کجای دنیا عوض نمی کنم

عکس پروفایل خاص بهت مریضم

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

عکس پروفایل خاص احساسی و رمانتیک

 

قلبم در میان گرمای حضورت پر از حرارت می شود
و نفسم در آتشکده ی احساست
به شماره می افتد
حرف های پر از مهرت
هدیه ایست پر از ارامش
تا مرا توانی دهد
در میان این همه شور
تا با تو بودن را تاب آورم
شروع شورش شور و شادیم
دوستت دارم

 

عکس پروفایل خاص زیبا

لحظه ی وداع
لحظه ها در میان شور حضورت
بی درنگ از پی هم می گذرند
و خط پایان
نزدیک و نزدیک تر میشود
فرصت ها اندکند و مهر تو بسیار
در چنین ظرف اندکی سیراب نمی شود عطش تشنگیم
و سخت است
از دریای تو نوشیدن و بی تاب نگشتن
و چشم فرو بستن از این همه آرامش
اما تقدیر مان چنین مقدر است و لحظه ی وداع آمده
تنها امید وصل توست که مرا تسکین می دهد

عکس پروفایل خاص دختر رمانتیک

فریاد خوشبختی
با خیالم
لطافت واژه ه واژه هایت را لمس کردم
و میان مهر نگاهت شناورگشتم
نوای خوش و عطر آلود کلامت
دلیل شکفتن و اوج گرفتن پروازم شد،
به سوی آسمانی ترین لحظه های خوشبختی
حضورت در کنارم نهایت آرزویم
و بهانه ی برپایی شوری وصف ناشدنی
وقتی من و تو خوشبختی ما بودن را
فریاد می زنیم

عکس پروفایل خاص گیسوی دختر

دلم لحظه ای را می خواهد !
که تو باشی …
همین کنار نزدیک به من
درست روبروی چشم هایم
همنفس نفسهایم
خیره شوم به لبهایت
دست بکشم به تک تک اعضای صورتت
بعد چشمهایم را ببندم و …
” ببوسمت ”
آن لحظه دنیای من تمام می شود .
” به خدا که واقعاً تمام می شود “

عکس پروفایل خاص دختر مرموز

کاش می شد …
تمام داستان های دنیا را
از دهان تو بشنوم !
تمام عاشقانه های دنیا را
تو برایم تکرار کنی !
اصلا هر چه تو بگویی زیباست !
می دانی کاش می توانستم
با تمام وجود
صدایت را در آغوش بگیرم
کاش میشد
میشد برایت عاشقانه ای بخوانم
از عشق
کاش میشد باتو از مرزها عبور کرد
کاش میشد روزی من و تو…
کاش میشد

عکس پروفایل خاص سرنوشت نخ بود منم سوزن

گفتی گفتن دوستت دارم ساده نیست
گفتی دوستت دارم را گفتن به این سادگی نیست
اما توآنقدر ذهنم را درگیر خودت کرده ای
که دیگر حتی نمیتوانم مضمون تازه ای پیدا کنم
حالا حق میدهی
در شعرهایم
به همین سادگی بگویم
دوستت دارم؟

عکس پروفایل خاص ماشین

نمی توانم با
” کمی دوست داشتن ”
زندگی کنم
من
” دوست داشتنِ زیاد ”
می خواهم
دوست داشتنِ تمام و کمال
یک جور غرق شدن…
یک جور دیوانگی محض…

عکس پروفایل خاص هنری مداد رنگی

مثل تسلیم تنی تشنه،
به خُنکای قطره های باران
مثل شنیدن هزار بارۀ یک آهنگ تکراری
مثل یک موج سواری داغ،
درآشوب دریایی طوفانی
مثل رفتن تا انتهای راهی که بازگشتی ندارد…

عکس پروفایل خاص دختر هنری

من با
” کمی دوست داشتن ”
زنده نمی مانم
با کمی دلخوشی،
با کمی لذت
من یک التهابِ داغِ نفس گیر می خواهم
یک آغوشِ گرم در سردترین فصل سال…
چرا نمی فهمی
آنهایی که با
“کمی دوست داشتن”
زندگی کرده اند،
مرده اند

عکس پروفایل خاص تنهایی دخترانه

با دیگران که نه،
ولی با خودم که میتوانم صادق باشم…
دلم برای یک آغوش امن عجیب تنگ شده،
از آن آغوش هایی که یک جور در برم بگیرد که تکه های شکسته ام بچسبد به هم…
دلم برای یک دست که اشک هایم را پاک کند و محکم بزند روی شانه ام که یعنی من هستم پر میکشد…
دلم برای دو گوش شنوا تنگ است،
بگویم،بگویم،بگویم و نترسم که همان کلمات پتکِ سرزنش شود و فرو بیاید توی سرم…
دلم برای یک نفر که بنشیند رو به رویم
کل حسم را از چشم هایم بخواند عجیب تنگ است….
برای روزی که بدانم قرار است پاهایم از راه رفتن زیاد تاول بزند….
برای شب سردی که با پالتو و عطر تن یکی گرم شود…
دلم برای یکی که نه،
برای آغوش و گوش شنوا و دستهای حامی و عطر تن هم نه،
دلم برای تو تنگ شده…
فقط براى تو

عکس پروفایل خاص دختر تنها

با دیگران که نه،
ولی با خودم که میتوانم صادق باشم…
دلم برای یک آغوش امن عجیب تنگ شده،
از آن آغوش هایی که یک جور در برم بگیرد که تکه های شکسته ام بچسبد به هم…
دلم برای یک دست که اشک هایم را پاک کند و محکم بزند روی شانه ام که یعنی من هستم پر میکشد…
دلم برای دو گوش شنوا تنگ است،
بگویم،بگویم،بگویم و نترسم که همان کلمات پتکِ سرزنش شود و فرو بیاید توی سرم…
دلم برای یک نفر که بنشیند رو به رویم
کل حسم را از چشم هایم بخواند عجیب تنگ است….
برای روزی که بدانم قرار است پاهایم از راه رفتن زیاد تاول بزند….
برای شب سردی که با پالتو و عطر تن یکی گرم شود…
دلم برای یکی که نه،
برای آغوش و گوش شنوا و دستهای حامی و عطر تن هم نه،
دلم برای تو تنگ شده…
فقط براى تو

عکس پروفایل خاص دختر با گل

ضیافت های عاشق را خوشا بخشش،خوشا ایثار
خوشا پیدا شدن در عشق،برایِ گُم شدن در یار…
چه دریایی میان ماست خوشا دیدار ما در خواب
چه امیدی به این ساحل؟خوشا فریاد زیر آب
خوشا عشق و خوشا خون جگر خوردن
خوشا مردن،خوشا از عاشقی مردن…
اگر خوابم اگر بیدار،اگر مستم اگر هوشیار
مرا یارای بودن نیست،تو یاری کن مرا،ای یار
تو ای خاتون خواب من،منِ تن خسته را دریاب
مرا همخانه کن تا صبح،نوازش کن مرا تا خواب
همیشه خوابِ تو دیدن دلیلِ بودنِ من بود!!
چِراغِ راهِ بیداری اگر بود از تو روشن بود…
نه از دور و نه از نزدیک تو از خواب،آمدی،ای عشق!!
خوشا خودسوزی عاشق،مرا آتش زدی،ای عشق

عکس پروفایل شاد دونفره دخترانه

دیر که جواب میدهی نگران می شوم …!
می گویند نگرانی، عشق نیست !
چند روز که صدای خنده هایت را نمی شنوم دلتنگ می شوم …!
می گویند دلتنگی، عشق نیست !
به بودنت، به عاشقانه هایت عادت کرده ام …!
می گویند عادت عشق نیست !
و من هنوز حیرانم از این همه که درگیرم با تو …
که می گویند عشق نیست …
تو بگو عشق هست؟
یا عشق نیست

عکس پروفایل چراغ های روشن

نقش ِچشمان ِخمارت ، چه كشيدن دارد !
سايه ساران ِدو زلفت ، چه لميدن دارد !
آن قدر خوب و مليحي كه به يك جرعه نگاه
حس ِمستي لبت ، طعم ِچشيدن دارد
مثل ِموسيقي ِشوري ، كه بيات ِتُركش
پرده ها دارد و بي پرده ، شنيدن دارد
اين تپش چيست ، كه در سينه ي لرزان ِتو نيز
همچو آهوبره اي ، شوق ِجهيدن دارد
تو تمناي ِغزل كردي و گلواژه شكفت
گل ، ز گلخانه ي دامان ِتو چيدن دارد
عطر ِگيسوي ِتو را گر ببرد ، دست ِنسيم
تا فرا سوي ِزمان ، باز دويدن دارد
بهتر از هر گل ِنازي و به نازت ، نازم
نازنين ! هر چه كنی نازخریدن دارد…

عکس پروفایل دروغ اول

خدﺍﯾــــــــــــــــــــــــﺎ….
ﮔـــــــــــﺮﯾــــــــــﺴﺘــــﻢ ﺑـــــــــــــــﺮﺍﯼ ﺍو ﺍﺯﺗـــــــــــــﻪ ﺩﻝ . . .!
ﺗــــﻮﺑــــــــــــــــﺎﻭﺭﻡ ﮐﻦ…
ﺧــــــــــﺪﺍﯾــــــــﺎﺑﻪ ﺍﻭﺑﮕﻮﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤـــــــــــــﺶ…
ﺣﺘـــﯽ ﺍﮔﺮﺑﻮﺩﻧﺶ ﻓﻘﻂ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﯼ ﺑﺎﺷﺪ…
ﺑﺎﺍﻭﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ…
ﺣﺘـــــﯽ ﺍﮔﺮﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﺪﻯ کردم….
به اﻭبگوﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤــــــــــــﺶ…
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮔﺬﺷــــــــــــﺖ…
ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣـﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎاﻭﺷﺎﺩﻡ…
ﺑﮕﻮ ﺑـــــــــﻤـــــــــﺎﻧﺪ!!

عکس پروفایل بی تفاوتی

لمس کن کلماتی را
که برایت می نویسم
تا بخوانی و بفهمی چقدر جایت خالیست…
تا بدانی نبودنت آزارم می دهد…
لمس کن نوشته هایی را
که لمس ناشدنیست و عریان…
که از قلبم بر قلم و کاغذ می چکد
لمس کن گونه هایم را
که خیس اشک است و پر شیار…
لمس کن لحظه هایم را…
تویی که می دانی من چگونه
عاشقت هستم٬
لمس کن این با تو نبودن ها را
لمس کن…
همیشه عاشقت میمانم
دوستت دارم ای بهترین بهانه ام

عکس پروفایل آخرین سیگار

من از میانِ تمامِ کتاب ها
آن ‌که شبیهِ تو بود برگزیدم
و از دلِ تمام صفحات
آن که عطرِ دست‌ های تو را داشت انتخاب ‌کردم
و از تمام صفحه ها
برگی ‌که به لطافت نگاهِ تو بود دیدم
و از این برگ
خطی‌ که طعم تو را داشت خواندم
اینک دوستت دارم …
دوستت دارم
و دوستت دارم را مُدام تکرار‌ می‌ کنم
که در تو خلاصه می شود
ای عصاره ی‌ تمامِ شعرهای ناگفته
تو نیز لب به این تکرارِ رویا گونه بُگشا
تا خدا به گلهای رازقیِ باغچه اش بگوید
از تو یاد بگیرند عطر افشانی را

عکس پروفایل شکستنی رفع بلاست

برای آدم ها خاطره احساسی رمانتیک خوب بساز
آنقدر خوب که اگر عکس پروفایل روزی هرچه بود گذاشتی و رفتی درکنج قلبشان جایی برایت باشد
تا هر ازگاهی بگویند کاش بود
هر ازگاهی دلتنگ بودنت شوند
میدانم سخت است
اماتو خوب باش
آنانکه باتو بدکردند میفهمند همان ساده بودنت کم نبود . . .

همچنین ببینید :

عکس پروفایل پسرانه شیک و خاص

 •

عکس پروفایل بی وفایی و جدایی خاص ۹۷

 •

عکس پروفایل شیک و خاص با متن

 •

عکس پروفایل دخترونه عاشقانه خاص

 •

عکس پروفایل خوشگل و خاص ۲۰۱۸

 •

عکس نوشته پروفایل خاص و غمگین

 •

عکس نوشته پروفایل خاص و با کلاس

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.