خانهسرگرمیفالفال عطسه روز جمعه ۱۴۰۱

فال عطسه روز جمعه ۱۴۰۱

مطالب مشابه

در فال عطسه روز جمعه ۱۴۰۱ شما همراهان می توانید با تعبیر عطسه های خود در روز جمعه آشنا شوید.

فال عطسه روز جمعه ۱۴۰۱

فال عطسه روز جمعه در برگیرنده اتفاقاتی هست که در پس هر عطسه در روز جمعه برای شما قرار است اتفاق بیفتد را به تصویر می کشد.

به طور کلی اگر در خواب اگر ببینید عطسه می‌کنید و یکی دوبار پی در پی عطسه می‌زنید تعبیر مثبت و خوبی دارد. خواب شما می‌گوید نیازتان رفع می‌گردد و فراغت حاصل می‌کنید. اما بیشتر از دو عطسه در خواب تعبیر خوبی ندارد. دیگر تعابیر عطسه کردن در خواب این است که در مورد چیز‌های کوچک نگران هستید.

جمعه

ساعت

کمی صبر کن

۶-۷

فامیل میشوید

۷-۸

زیبایی امامغرور

۸-۹

به مسافرت میروی

۹-۱۰

با او رابطه برقرار میکنی

۱۰-۱۱

اولین عشقش هستی

۱۱-۱۲

صحبت درباره توست

۱۲٫۱۳

به میهمانی میروی

۱۳-۱۴

عاشق او میشوی

۱۴-۱۵

او را میبینی

۱۵-۱۶

مطمئن باش اولین عشقشی

۱۶-۱۷

خیانت کار نباش

۱۷-۱۸

ازدواج

۱۸-۱۹

اگر باکسی درددل می کنی مراقب باش

۱۹-۲۰

در رنج و سختی قرار می گیرد

۲۰-۲۱

کمی درباره خودت فکر کن

۲۱-۲۲

به حرف مردم اهمیت نده

۲۲-۲۳

مواظب خودت باش

۲۳-۲۴

 

فال عطسه ی نیمه شب و صبح جمعه

اگر در خواب بیند که عطسه کرد و الحمدلله گفت، دلیل است که شخصیتی او را راهنمایی درست کرده و از بزرگی حاجتش روا شود. اگر دو عطسه بزند، محتاج طبیب می‌شود. اگر بیند که سه نوبت عطسه داد نیک بود. اگر بیند که عطسه بسیار داد خوب نیست و دلیل که مرادش به دشواری برآید.

هنگامی که می‌بینید شخص دیگری در خواب عطسه می‌کند به این معنا است که او در برخی شرایط مهم بسیار بی خیال است و آشکارا دشواری‌هایی که ممکن است با آن روبرو شود را دست کم می‌گیرد. پس این خواب هشداری است که می‌گوید این شما هستید که باید به او کمک کنید و باید به او بگویید تا به خاطر امنیت و رفاه خود جدی‌تر عمل کند.

مطالب مشابه

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

مطالب جدید

در فال عطسه روز جمعه ۱۴۰۱ شما همراهان می توانید با تعبیر عطسه های خود در روز جمعه آشنا شوید. فال عطسه روز جمعه ۱۴۰۱ فال عطسه روز جمعه در برگیرنده اتفاقاتی هست که در پس هر عطسه در روز جمعه برای شما قرار است اتفاق...فال عطسه روز جمعه ۱۴۰۱