عکس نوشته برای دخترم با متن 97

1
108
عکس نوشته برای دخترم با متن 97
عکس نوشته برای دخترم با متن 97

در عکس نوشته برای دخترم با متن 97 شما کاربران عزیز سایت عکس نوشته می توانید جذاب ترین عکس نوشته های پروفایل برای فرزندان پسر و دختر خود را مشاهده کنید و …

عکس نوشته برای دخترم با متن 97

تو را شبیه به خودت دوست دارم
شبیه به همان آرامشی که
آرام
آرام
آرام
ناآرامم کرد.

عکس نوشته فرزند نازم

عکس نوشته برای دخترم با متن 97
عکس نوشته برای دخترم با متن 97

آتشی ظاهر شد و
پیدا و پنهانم بسوخت
شمع عشقش در گرفت
و رشتهٔ جانم بسوخت
عشق جانان آتش است
و جان من پروانه ای
منتش بر جان من کز
عشق او جانم بسوخت

عکس نوشته هر کی دختر داره جاش تو بهشته

عکس نوشته برای دخترم با متن 97
عکس نوشته برای دخترم با متن 97

مﯿﮕﻦ ﻫﯿﭻ ﻋﺸﻘﯽ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ …
ﺯﺭ ﺯﺩﻩ ﻫﺮ ﮐﯽ اینو ﮔﻔﺘﻪ …
ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﻫﺮﭼﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯿﺮﯼ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻬﺘﺮﯼ
ﺑﺮﻣﯿﺨﻮﺭﯼ !!!..
ﺍﺻﻼﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻮ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻭﺍﻻﺍﺍﺍ

عکس نوشته دخترم یعنی زندگیم

عکس نوشته برای دخترم با متن 97
عکس نوشته برای دخترم با متن 97

متن کوتاه و زیبا در مورد خواهر

خواهــر که داشته باشی اگه ی دنیا دشمنت باشن خواهرت رفیقته…
خواهــر که داشته باشی ینی ی پناه گاه همیشگی داری…
خواهــر که داشته باشی شب های دل گیری نداری…..
خواهــر که داشته باشی اصلا غم نداری….
خواهــر که داشته باشی یکی هست اشک رو از
صورتت پاک کنه…
خواهــر که داشته باشی انگاری دنیا رو داری..
به افتخار همه خواهرها

عکس نوشته من و پسرم سه بعدی

عکس نوشته برای دخترم با متن 97
عکس نوشته برای دخترم با متن 97

نيستي
و حالم به آهويي مي ماند
كه جنگل از آن
فرار كرده باشد!

عکس نوشته فرزندم تاج سرم

شاید دل دخترت اونقدری کوچیکع
کع نمیتونع ببخشتت
شاید دخترت اونقدرکینه ای هست
کع بخشیدنت واسش سختع
اصلا شاید همه ی این مشکلا از دخترتع
اما وقتی کع وجدانت اومد سراغت و
بهت گفت چرا؟
بهش نگو تو پر از سوالی و من بی جواب
اونجا واسه لحظه ایم کع شدع با
وجدانت صادق باش
و بگو مقصر اینکع دخترم دیگع
نمیتونع مثل قبل زندگی کنع منم… “من”

عکس نوشته برای دخترم با متن 97
عکس نوشته برای دخترم با متن 97

اون همون دختری بود ک وقتی پاش میرفت رو خَط موزاییکا بغضش میگیرفت ک باخته…
الان وقتی سیاهی هیولای درونشو میبینه خندش میگیره:)

عکس نوشته پسرم دنیامه

بَعضیام جآی شیرِ مآدر
بآ لیدوکآئین سیر شُدن توبچگی
کِـ الآن نسبت بِـ هرکآری کِـ وآسشون
میکُنی سَرد لَمسَن:)

عکس نوشته دخترم تاج سرم

عکس نوشته برای دخترم با متن 97
عکس نوشته برای دخترم با متن 97

واستاده بود …
گفتم : بشین سرت رو درد نمیارم!هیچی نگفت و نشست مثل همیشه نگام کرد .
گفتم : تو میدونی چرا هرکاری میکنم خوشحال نمیشم ؟!
ناراحت نیستما ولی ته دلمم خنده نیست.
بیرون میرم ، فیلم میبینم ، کتاب میخونم
با دوستام حرف میزنم حتی میخندم
ولی خوشحال نمیشم !
فقط نگام کرد ..
گفتم : تو هم حیرون موندی ،
نمیدونی حالِ دلم چش شده؟!
سرش رو به پنجره بود … دیگه نگام نکرد .
گفتم :
میترسم دیگه همین خندیدنام سراغم نیاد .
نگام کرد و گفت : منم !
#هُثنـــآ

عکس نوشته دخترم یعنی شاهکار خلقت

اَزَمـ_ پُرسيد:تآحآلآعآشِقـ_ شُديـ_؟گُفتَمـ_:آرِهـ_..گُفتـ_:چَندبآر؟
گُفتَمـ_:يِکـ_ بآر…گُفتـ_:پَسـ_ ميدُونيـ_ عِشقِ اَوَلـ_ هيچوَقتـ_ اَزيآدنِميرِهـ؟_
گُفتَمـ_ آرِهـ_ مُطمَئِنَمـ_.گُفتـ_:چِجوريـ_ بآهآشـ_ آشنآشُديـ_؟گُفتَمـ_:اَز بَچِگيـ_
بآهآشـ_ بُزُرگـ_ شُدَمـ_ تآچِشمـ_ بآزکَردَمـ_ تآاَلآنـ_ اونو ديدَمـ_.گُفتـ_:بآهآشـ_
دَر اِرتِبآطيـ_؟؟؟گُفتَمـ_:آرِهـ_ هَميشِهـ_ بآهَميمـ_.بُغضـ_ کَردَمـ_ کِهـ_ گُفتـ_:بِهِشـ_
ميرِسيـ_؟؟؟اَشکَمـ_ سَرآزير شُدگُفتَمـ_:آرِهـ_…گُفتـ_:مَنَمـ_ عآشِقَمـ_ خِيليـ_
ميخوآستَمِشـ_ زيبآبوُد وَليـ_ نَرِسيديمـ_ گُفتـ_:خوشبِحآلِهـ_ عِشقِتـ_ چِقَدرخوشبَختِهـ_
کِهـ_ تورودآرِهـ_ وَاينقَدر عآشِقِشيـ_.گُفتَمـ_:مَنـ_ خوشبَختتَرَمـ_ کِهـ_ اونـ_ عاشِقَمِهـ_
گُفتـ_:حآلآکيـ_ هَستـ_ اِسمِشـ_ چيِهـ_؟خوشگِلِهـ_؟؟؟گُفتَمـ_:مُطمَئِنَمـ_ اَز عِشقِهـ_
توخوشگِلتَرِهـ_ اِسمِشـ_ رَحمآنِـ_ رَحيمـ_،حَميدوَزيآدِهـ_ اِسمآشـ_ وَليـ_ مَنـ_ صِدآشـ_
ميزَنَمـ_ خُدآآآآ

عکس نوشته دخترم یعنی دنیام

طنابـــــ∝∝〇دار رو انداختڹ دور گردنش ↻

↯داشــــت ميخنديد↯

بهش گفتڹ : چرا دارے ميخندے؟

گـــــفٺ : از اينجا چشمم به مادرم افـــــتاد , داره گريہ ميکنہ

ياد بچگے هام افتادم…

يـــاد حرف مادرم که هميشہ بهم ميگفت:

هر وقت تو ميخندے ، غم و غصہ هامو فراموش ميکنم

الانم دارم ميخندم ٺـا مادرم بخنده , ولي اون هنوز داره گريہ ميکنہ

گنـــــاه گريہ هاي مادرم رو چگونہ قصاص کنم

عکس نوشته دخترم فرشته روی زمین

یہ #وقتایے
ڪہ
#دلم میگیره… #گریہ نمیڪنم
یہ #لبخند ڪش دارتلخ میزنم
#پاهامو تڪون میدم‌…
با #موهام ور میرم…
بعد #پوست لبمو میڪنم
#بغضمو میخورم
ڪہ یہ وقت
#اشڪ نشہ…
بعدپامیشم #خودمو تو آینہ نگاه میڪنم
یہ #لبخند دیگہ تحویل خودم میدم
بعدشم یہ #چایے تلخ میریزم
یہ #موسیقے غمگین میزارم
تو #دلم میگم
#زندگے قشنگہ
#آروم باش …

عکس نوشته ما دختریم جیگر بابا

خــــــــدایا!

☜خواهـــــــش☞ کــــه هیـــــچ…

☜التمـــــاست☞ میکنـــــم…

.دوراهــــی های زندگیــم را بـــردار.

☜مــــن☞

همــین یک راه را هــم گاهی اشــتباه میـــــروم

عکس نوشته خوشبختی لحظه ای است که

✪⇘✪مــَــــــــــــن⇘✪⇘✪ ✔✘نه حُوصِلِه اینــودارم کهِ بِخوآم✔✘ ♚خُودَموُ♚ وآسهِ

کَسی ثآبِت کُنَم!✔✘ ♚نهَ

پِیگیر اینَم بِبینَم بَردآشت بَقیهِ♚ اَزمَن✔✘ چیــــــهِ!!⇜✔✘⇜✔✘ ⇘✪چون بآحَرف

دیگَرآن به چِشم⇘✪ کَسی• √•

نَیـــــــومَدَم⇘✪ که حالاباحَرفِ دیگرآن⇜✔ • √•بِخوآم اَزچِشمِ کَسی بیوفتَم!• √•

Ҳ̸ҳ•ღمــَـــــــــــــــــــن

هَمـــــــــــــــینـــَـــــــــم!Ҳ̸ҳ•ღ میخوآی دَرکَم کـُـــن!⇘✪ ⇜✔نَخوآسی هَم شَر کَم کُن!⇜✔

• √•والــــــــــا!

عکس نوشته دخترم دنیای منه

مـــ‌ا ﺍﺯ ﺍﻭﻧـﺎﺷﻴــﻢ ﮐ‌ــ‌ه ﺍﮔــﺮﻡ ﻇـﺎﻫــﺮﻣـ‌و ﻥ ﺑــﻪ ﻗـﺸﻨـﮕــے ِ
ﺧـﯿـﻠﻴــﺎ ﻧﻴــﺴﺖ,

ﭘﻴـﺶ ﺧــــﻮﺩﻣ‌وﻥ ﺧــﻮﺷﺤــﺎﻟﻴـــــــﻢ ﮐــ‌ه ﺑــﺎﻃـﻨﻤـــﻮﻥ ﺍﺯ

ﺧـﯿـﻠـﻴـﺎ ﻗـﺸﻨـــﮕﺘـــــره

عکس نوشته دختر لبخند خدا

جرعه به جرعه

میدهم شعر به نوش دلبرم

دل که نکرد اثر به او

شعر کند مگر اثر پسرم

ای خدا یار من آنجاست ، حواست باشد؛
او نشان کرده ی اینجاست، حواست باشد…!
یار من مویِ سرش ، قیمت صد فرهاد است؛
قصه اش قصه ی فرداست ، حواست باشد…!
گرچه بدجور دلم تنگه نگاهش گشته
همچنان شاه غزل هاست ، حواست باشد…!
او نگاهم نکند ، یا نخرد حرف مرا…
هرچه هست بینِ خود ماست ،حواست باشد!
همه ی دلخوشی و زندگی ام، بودن اوست؛
برود، آخردنیاست! حواست باشد…!
نگذاری احدی تیشه برویش بزند !
شیشه ی عمر من آنجاست، حواست باشد.

همچنین ببینید :

عکس نوشته دختر قد بلند با متن۹۷

عکس اسم تبریک ماه رمضان دخترونه

عکس پروفایل دخترونه کارتونی آنشرلی

عکس دختر با گل برای پروفایل

عکس پروفایل دخترونه اسپرت

عکس پروفایل پسرانه شیک و خاص

عکس اسم های پسرانه سه بعدی

عکس نوشته پروفایل هومن سیدی ۹۷

عکس دلتنگی زیبا و غمگین برای پروفایل ۹۷

عکس نوشته دخترم عاشقتم,عکس نوشته پسرم دوست دارم,عکس پروفایل دخترم زندگی بدون تو معنا نداره,دخترم عشق باباش

1 نظر

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید