خانهبیوبیو غمگینبیو غمگین خسته و تنهایی

بیو غمگین خسته و تنهایی

مطالب مشابه

در بیو غمگین خسته و تنهایی شما می توانید بیو های زیبا با حال خسته و تنهایی را با فونت زیبا مشاهده کنید.

بیو غمگین خسته و تنهایی

و بـ‌اشـ‌د شـ‌بـ‌ی کـ نـ‌بـ‌اشـ‌د بـ‌عـ‌د آن فـ‌‌ردایـ‌ی):🚶🏻‍♂️️

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

ت‍‌ه‍‌ش ه‍‌م‍‌ی‍‌ن‍‌ع . ‌‌. . ام‍‌کا‍‌ن ارس‍‌ال پ‍‌ی‍‌ام وج‍‌ود ن‍‌دارد :)️

Es ist das gleiche. . . MKN RSL PM ist verfügbar 🙂

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

م‍‌غ‍‌زم ی‍‌ه چ‍‌ی‍‌ز م‍‌ی‍‌گ‍‌ه ؛ ق‍‌‍‌ل‍‌ب‍‌م ی‍‌ه چ‍‌ی‍‌ز دی‍‌گ‍‌ه ؛ اون‍‌ا م‍‌ی‍‌ج‍‌ن‍‌گ‍‌ن! م‍‌ن نابود م‍‌ی‍‌ش‍‌م:)️

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

#ه‍‌یچۅقت ‍براۍ ‍نگہ ‍داشټں كسۍ ‍كہ ‍فر‍ق ‍ټۅ ‍ر‍ۅ ‍با ‍بقيہ ‍نميفہمہ #ټݪاش ‍نکن🖤..͜️h

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

فقط اونجاش قشنگه که شاعر میگه: ساقیا امشب صدایم با صدایت ساز نیست یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست:)️

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

سلامتیـ روزی کهـ بگن: ما دیروز دیدیمشـ هیچیش نبود چیشد یهو #🥀🖤️

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

- Advertisement -

با این منه مانده تا به ابد در حسرتت بگو چه کنم🥀️

I will stay with this forever Tell me what to do in your regret

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

کاش میتونستم بذارمش ، تو جیبم فقط مالِ خودم باشه!🙂️

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

عاقای قاضی!- کی‌فهمیدبااشک‌تایپ‌کردنامو!-••͜❬🗝❭ کی‌فهمیدبیخیال‌گفتنام‌وپشتش‌پنج‌ساعت گریه‌کردنامو!-••͜❬🎻❭ کی‌فهمیددلیل‌لباس‌استین‌بلندپوشیدنامو!‌-••͜❬🎼❭ ‌کی‌فهمیدجای‌تیغ‌رودستامو!-••͜❬🕸❭ کی‌فعمیدتنهائیامو!-••͜❬💧❭ کی‌فهمیدشکستامو!-••͜❬🧸❭ کی‌فهمیددلیل‌شب‌بیداریامو!-••͜❬🛏❭ کاش‌حداقل‌گاهی‌حالمو‌میفهمیدید!-••͜❬🥀❭ نمیگم‌همیشه‌ها،فقدگاهی!-••͜❬🖤🩹❭ l️

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

ان‍‌‌‌ق‍‌د #خ‍‌‌س‍‌ت‍‌م‌‍‌ ‍‌ک‍‌ه دل‍‌م م‍‌ی‌خ‍‍‌واد #ب‍‌‌خ‍‌وا‌ب‍‌‌م‍‌و دی‍‌گ‍‌ه ب‍‌ی‍‌دار ن‍‌‌ش‍‌‌م:️

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤 ‌‌️

‌ ‌ • 𝓣𝓲𝓻𝓮𝓭 𝓸𝓯 𝓼𝓪𝓭 𝓵𝓪𝓾𝓰𝓱𝓼 •

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯


﮼یه‌موقع‌هایی‌هست‌که‌حال‌هیچی‌نیس:)🖤

﹝🌵🖤﹞

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

چ‍‌ق‍‌د ن‍‌ی‍‌از دارم ی‍‌ک‍‌ی از س‍‌ک‍‌و‍‌ت‍‌م ب‍‌ف‍‌ه‍‌م‍ہ
چہ م‍‌رگ‍‌م‍ہ و ف‍‌ق‍‌ط ب‍‌غ‍‌ل‍‌م ک‍‌ن‍ہ . . ! 🙂

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

-مثلا‌اگه‌یـ روز‌بمیرم ..͜
▹دلتون‌بر‌اخندعام🖤⃟🔪’
▹قهر‌کردنام‌🕷⃟🕸’
▹مسخره‌بازیام‌📓⃟🖇’
▹حرفام‌🚶🏿‍♀️⃟👣’
▹فحشام🗝⃟🥀’
▸تنگ‌نمیشح‌!?

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

م‍‌ث‍‌ل‍‌ا #م‍‌ام‍‌ا‍‌ن‍‌م داد ب‍‌زن‍‌ه ب‍‌گ‍ع.. خ‍‌اک ن‍‌ری‍‌زی‍‌ن روش دخترم از #ت‍‌اری‍‌ک‍‌ی م‍‌ی‍‌ت‍‌‍‌ر‍س‍‍ع..🖤

- تبلغیات-

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

م‍‌ن ه‍‌م‍‌ون #دخ‍‌ت‍‌ری‍‌م ک‍‌ه زی‍‌اد ح‍‌رف م‍‌ی‍‌زن‍‌م ول‍‌ی وق‍‌ت‍‌ی دل‍‌م ب‍‌ش‍‌ک‍‌ن‍‌ه م‍‌ی‍‌ش‍‌م ل‍‌ال ت‍‌ری‍‌ن ادم دن‍‌ی‍‌ا 🙂
┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

ܩܢܚ݅ࡅ߳ܝ‌ܭ ܩوܝ‌ܥ‌‌ ܝ̇ߺظܝ‌ ܟܿیܠܨ وܦ̈ࡅ߳ܘ ܥ‌‌ߊ‌ܫ̇وܝ̇ߺܘ ܠطܦ̇ߊ ߊ‌وܝ‌ߊ ܥ‌‌ܝ‌ܭ ܭܝ̇ߺیܥ‌‌ ܢ̣ߊ ࡅ߳ܢܚ݅ܭܝ‌

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

دردیست‌ به‌ جانم‌ ولی‌ نیست‌ طبیبی
پنهان‌ شده‌ در‌ خنده‌ی‌ من‌ بغض‌ عجیبی

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

ل‍‌ح‍‌ظہ #خ‍‌اک ک‍‌ردن‍‌م ب‍‌ه‍‌ش ب‍‌گ‍‌ی‍‌ن . !ای‍‌ن‍‌ج‍‌وری م‍‌ی‍‌رن #نہ اون‍‌ج‍‌وری🖤🌱

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

- Advertisement -

خ‍‌س‍‌ت‍‌ه ک‍‌ن‍‌ن‍‌ه م‍‌ی‍‌ش‍‌ه ب‍‌رات ای‍‌ن #زن‍‌دگ‍‌ی وق‍‌ت‍‌ی روح‍‌ت ب‍‌ا س‍‌ن‍‌ت #اخ‍‌ت‍‌ل‍‌اف س‍‌ن‍‌ی داش‍‌ت‍‌ه ب‍‌اش‍‌ه..!

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

اَتَل مَتَل جُدایی … عَروسَکَم کُجایی
گاوِ حَسَن پَریشون … یِ دِل دارَم پُر اَز خون
عِشقَم رَفتِه هِندِستون …. خونِه شُده قَبرِستون
یِ دُنیا غُصه بَردار اِسمِشو بِزار بَچِگی
تا آخرِ زِندِگی …. آچین و واچین تَموم شُد
عُمر مَنَم حَروم شُد:))🖤

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

دلم آغوشی میخواهد از جنس قبر
دلم خوابی میخواهد از جنس مرگ🥀🖤

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

 

ɪ ʜᵒᵖᵉ ʏᵒᵘ ᴍⁱˢˢ ᴍᵉ🖤

کاش دلت برام تنگ بشه(:

‌╭┈─────── 〘🍃🖤〙

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

– ب‍‌چ‍‌گ‍‌ی‍‌م‍‌‍‌ون از #گ‍‌ل‍‌ودرد بغض م‍‌‍‌ی‍‌ک‍‌ردی‍‌م ، ال‍‌ان از #بغض گ‍‌ل‍‌ودرد م‍‌‍‌ی‍‌گ‍‌ی‍‌ری‍‌م :)🙂🖤

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

یه وقتایی نمیدونم چمع!
نمیدونم چرا ناراحتم، بغض دارم،عصبی ام!
یه جورایی دلم پر از حرفایی میشه ک نمیدونم چیکارشون کنم..!
به کی بزنمشون اصن به زبون بیارمشون یا نه؟!:)
می‌دونی اینجور مواقع خودمم نمیتونم خودمو تحمل کنم🙂💔✨!

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

#ي‍‌ڪي‍‌م نَ‍‌دا‍ري‍‌م ب‍‌گہ:‌ ‘‍ح‍‌ي‍‌فِ #چ‍‌ش‍‌ایِ ‍خُوش‍‌گ‍‌ل‍‌ت ن‍‌ي‍‌س‍‌ت #اَش‍‌ك‍‌ي‍‌ش ‍ڪ‍‌ر‍دی :))✨

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

‍ای‍‌ن‍‌قَ‍‌د #زَ‍خ‍‌م ‍خ‍‌و‍ر‍دَی‍‌م ‍ڪہ ‍زن‍‌دگ‍‌ی‍‌م‍‌و‍ن ‍مَ‍‌ز‍ہ #بِ‍‌ت‍‌ادی‍‌ن ‍م‍‌ی‍‌د‍ہ -!🖤
🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـــ⌞🌵⌝

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

‌یعنے یڪیم نیست ما #بغض ڪنیم دنیا رو سرش #خراب شہ..! :)؟💔

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

‏چیزی که ‘حال بد’ رو به ‘حال بدتر’ تبدیل میکنه اینه که ‘بد بودن حالت برا کسی مهم نباشه.’

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

زᬼݩدگێ ێهᬼ دࢪد بᬼێ پاᬼێاݩ هᬼس❦

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

🙂 میدونی بعضی وقت ها هیچکس نمیتونه درکت کنه🚬🖤 حتی خودت!😭🗿
تنها چیزی که حالت و خوب میکنه…🕊
_ خوابیدن
_ تنها بودن
_ نوشتن
_ گریه کردن
پس برای پیدا کردن کسی که درکت کنه تلاش نکن!
چون هیچکس نیست…🙂🖤

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

בر בلم غَܩ
ـבر ݼشܩانܩ اشـڪ
ـבر گلویم بغض
ولے خنـבم از همـہ بلنـב تر:)ـ٨ـﮩـ۸ـﮩღ✞🥀🎧

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

#قلب'(:
نفهم‌ترین‌عضوبدن'(:
#بغض'(:
مزخرف‌ترین‌حس‌ممکن'(:
#مغز'(:
لجبازترین‌عضوبدن'(:
#اشک'(:
خالی‌شدن'(:
#غرور'(:
مانِـــــع'(:

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

#ح‍‌رف‍‌ای‍‌ی ک‍‌ہ ش‍‌ب‍‌ا ب‍‌هت‍‌ون #م‍‌‍‌ی‍‌زن‍‌ن رو ج‍‌دی ب‍گ‍‌ی‍‌ری‍‌د چ‍‌ون #م‍‌‍‌غز خ‍‌واب‍‌ی‍‌دہ و ق‍‌ل‍‌ب ح‍‌رف م‍‌‍‌ی‍‌زن‍‌ہ 🙂🖤

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

با #ح‍‌رفای‍‌ی دل‍‌داریت‍‌ون دادم‍ که خ‍‌ودم‍ ش‍‌دی‍‌دا نیاز داشت‍‌م‍ #بشن‍‌وم‍ 🙂
.

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

ک‍‌اش به‌ ج‍‌ای مغ‍‌ز ،
ق‍‌ل‍‌ب #آل‍‌زای‍‌م‍‌ر م‍‌ی‍‌گ‍‌رف‍‌ت
🎧━━━━━━●─────── ⇆ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻️

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

‌‌ی‍‌ه‍ روز اوم‍‌دم‍ ب‍‌ا ق‍‌ل‍‌ب‍‌م‍ م‍‌ن‍‌ط‍‌ق‍‌ی ح‍‌رف ب‍‌زن‍‌م‍ ؛گ‍‌ف‍‌ت خ‍‌ف‍‌ه‍ ش‍‌و ه‍‌ن‍‌وز دوس‍‌ش‌داری((:

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

مرگ درمانیست برای اتمام درد زندگی …
و اکنون ، درمانم ارزوست …🖤🥀🕸

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

زندگی من اینجوریه. .
چک کردن موبایل و نبودن هیچ پیامی!
درس خوندن و نفهمیدن هیچ مطلبی!
رفتن مدرسه و نداشتن هیچ رفیقی!
برگشتن از مدرسه و تحمل سرکوفت!
چرا زنده بمونم؟!

بیو غمگین خسته و تنهایی

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

کاش یه نفر بود….
که وقتی بغض میکردم….
بغلم میکرد ….
میگفت:
اگه گریه کنی ، میکشمتا !!!

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

خیلی به این نیاز دارم که از زندگیم دیلیت بزنم و با یه هویت جدید دوباره متولد شم:)

𝐈 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐧𝐞𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐭𝐞 𝐦𝐲 𝐥𝐢𝐟𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐛𝐞 𝐛𝐨𝐫𝐧 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚 𝐧𝐞𝐰 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐲:)‌

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

خسته ام…🥲
نیست کسی حال مرا درک کند👩🏼‍🦯💔
کاش این روح شبی جسم مرا ترک کند🥺💔

ای کاش‍….💔🥲

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

╭┈─────── 「⚡️」

‌ گاهی اوقات از همه چی خسته ای
حتی خودت… (: 🖤🖇

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯
Sometimes you are tired of everything
Even yourself… (: 🖤🖇
┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

بیمارستان صدای داد وبی داد میومد!

سرطان داشت…؟💔

میخواستن موهاشو بزنن:(

ولی نمیزاشت:)

چون عشقش….❤

موهاشو دوست داشت….💔….

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

مُتنَفرمـ اَز لَحظاتي که‍ ازَمـ میپرسَن چِته‍ وَ نمیدونَمـ از کُجا بایَد شُروع کنَمـ 🙂

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

یکے בستش خورـב بـہ قهوه
قهوـہ ریخت رو تقویم
همـہ ے روزامون تلخ شـב……

𝓢𝓸𝓶𝓮𝓸𝓷𝓮 𝓽𝓸𝓾𝓬𝓱𝓮𝓭 𝓽𝓱𝓮 𝓬𝓸𝓯𝓯𝓮𝓮….
𝓒𝓸𝓯𝓯𝓮𝓮 𝓼𝓹𝓲𝓵𝓵𝓮𝓭 𝓸𝓷 𝓽𝓱𝓮 𝓬𝓪𝓵𝓮𝓷𝓭𝓪𝓻 𝓸𝓾𝓻….
𝓓𝓪𝔂𝓼 𝓫𝓮𝓬𝓪𝓶𝓮 𝓫𝓲𝓽𝓽𝓮𝓻….

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

➷➷➷➷➷ من בر این جوانے زجهان سیر شـבم 😔♥
صورتم گرچـہ جوان است ولے پیر شـבم ☺💔): ➶➶➶➶➶

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

عاقای قاضی!- کی‌فهمیدبااشک‌تایپ‌کردنامو!-••͜❬🗝❭ کی‌فهمیدبیخیال‌گفتنام‌وپشتش‌پنج‌ساعت گریه‌کردنامو!-••͜❬🎻❭ کی‌فهمیددلیل‌لباس‌استین‌بلندپوشیدنامو!‌-••͜❬🎼❭ ‌کی‌فهمیدجای‌تیغ‌رودستامو!-••͜❬🕸❭ کی‌فعمیدتنهائیامو!-••͜❬💧❭ کی‌فهمیدشکستامو!-••͜❬🧸❭ کی‌فهمیددلیل‌شب‌بیداریامو!-••͜❬🛏❭ کاش‌حداقل‌گاهی‌حالمو‌میفهمیدید!-••͜❬🥀❭ نمیگم‌همیشه‌ها،فقدگاهی!-••͜❬🖤🩹❭ l️

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

بہ #پ‍‌س‍‌ری‌ کہ‌ع‍‌ش‍‌ق‌وح‍‌ال میکنہ‌میگی‍‌ن خوش‌گذرون‌ولی به #دخ‍‌ت‍‌ری‌ کہ‌عش‍‌ق‌وحال میکنہ‌میگین #ه‍‌رزہ؟
بمیرم برا فرهنگتون-!

#چه.دنیای.قشنگی.داریم🖤👀

بیو غمگین خسته و تنهایی

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

تو בلم בرـבه:(
رو لبام خنـבه:)…! ..ҳ̸Ҳ̸Ҳ̸ҳ.

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

چـونـ مـیـگـذرد غـمـیـ نـیـسـ امـا بـعـ والـلـهـ هـمـیـنـ درد کـمـیـ نـیـسـ🖤🙃

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

نمیفهمم چم میشه،
یهو عصبی میشم،
قاطی میکنم،
گریم میگیره،
ازهمه چی بدم میاد،
حوصله ندارم،
ب درسم نمیرسم
و تمام وجودم یهو ازهمه چیز و
همه کس عصبی میشه 🙁

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

– ولی من هر چی تجربه تلخ تو زندگیم داشتم زیرش امضای آدمایی بوده که یه زمان همه چیزم بودن! ؛)🖤

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

‌ѕoмeтιмeѕ yoυ вord oғ everyтнιng..
یه موقع هایي هست ك حال هیچی نیست..

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

شاملو حرف قشنگی زد:
مارا از مرگ میترسانند، انگار که ما زنده‌ایم! シ︎

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

-آرزو میکنم هیچ وقت به اون جایی نرسی که زل بزنی به آسمون به خدا بگی یا تمومش کن یا خودم تموم میکنم :)!

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

آخرش مغزم می‌پوسه
از حجمِ حرفایی که باید میزدم ولی نزدم .

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

بیو غمگین خسته و تنهایی

یـ‌کـ‌یـ‌م نـ‌داریم حـ‌الـ‌مـ‌ون رو بـ‌پـرســہ
مـ‌ا هـ‌م الـ‌کی بـگیـ‌م خـ‌وبـ‌یـ‌م :)🥀🚬

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

ط‍‌ ن‍‌ب‍‌اش‍‌ی ی‍‌ک‍‌ی دی‍‌گ‍‌ه ه‍‌س‍‌ت
ول‍‌ی م‍‌ن #اه‍‌ل‍‌ش ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌م کہ #ج‍‌ات‍‌و بہ ب‍‌ق‍‌یہ ب‍‌دم

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

واقعا یکی از بدترین حس‌ها
دوست داشتن فردیه که دوستت نداره…
آدم شرمنده‌ی غرورش میشه!

😔🥀🖤

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

مَن
اگه یکم سَردم
اگه یکم تُخسم
اگه یکم مَغرورم
اگه اعصاب ندارم
اگه همیشه تَنهام
اگه همیشه رک بودم
اگه بهم نزدیک شدی و ازت دوری کردم دلیل نمیشه بی معرفتم،فقط بخاطر اینکه :اینقدر دوست دشمن ضربه خوردم دیگه حوصله خودمم ندارم :))))

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

خسټه ۺدم از اێݩ زݩداݩێ ڪه اسمۺ زݩدگێ هس

┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ┄┅┄✯

‌زِندگی میکشَد آخر بِه کُجآ کارَت رآ ….

بآید از دُور تمآشا بُکنی یآرت رآ …!

‌‌‌” 🖤🎧 ‘

بیو غمگین خسته

- تبلیغات -
- تبلیغات -

مطالب مشابه

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

- تبلیغات -

مطالب جدید

در بیو غمگین خسته و تنهایی شما می توانید بیو های زیبا با حال خسته و تنهایی را با فونت زیبا مشاهده کنید. بیو غمگین خسته و تنهایی و بـ‌اشـ‌د شـ‌بـ‌ی کـ نـ‌بـ‌اشـ‌د بـ‌عـ‌د آن فـ‌‌ردایـ‌ی):🚶🏻‍♂️️ ‌✯┄┅┄ ❥ ❁ ❥ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ❥ ❁ ❥ ┄┅┄✯✯┄┅┄ ❥ ❁...بیو غمگین خسته و تنهایی